2007 Fibrous deltoid muscle in Vietnamese children - Chỉnh hình nhi Trung Ương - Chỉnh hình nhi Trung Ương