2008 Using an iliotibial tract for patellar dislocation in children - Chỉnh hình nhi Trung Ương - Chỉnh hình nhi Trung Ương